МИСИЯ

Фондация „Стойна Кръстанова“ работи с убеждението, че неоспорима ценност и източник за напредък са културата и културното наследство, които създават условия за опознаване и сближаване на хора и общности, преодоляване на стереотипи, постигане на диалог и сътрудничество. Нейната мисия е да работи за обмен на знания и умения, да насърчава творческите способности на хора и групи за пълноценно и равноправно включване в обществото.

ЦЕННОСТИ И ПОЛЗИ

ТВОРЧЕСТВО И НАСЛЕДСТВО

Претворяването на културното наследство е един от най-добрите начини за неговото опазване и предаване напред във времето. Примерът на Стойна Кръстанова, която възроди старинни техники и създаде уникални авторски произведения на основата на текстилното наследство, показва колко е важно да се работи в тази посока. Тя предаваше своите знания и умения на много ученици и последователи, така че естетиката на народното изкуство да заеме своето място в днешния ден и да бъде високо ценена в обществото.

КУЛТУРА, ПАМЕТ, ИДЕНТИЧНОСТ

Културното наследство и съвременните художествени практики имат висока символна стойност, представят характерни черти от своеобразието на една общност, дават възможност да се припомня културната памет, заради което те играят ролята на ярък белег на идентичност. Така те се превръщат в средство за културно изразяване и опознаване с Другия.

ТВОРЧЕСКО ИЗРАЗЯВАНЕ И РАВНОПРАВИЕ

Творческите занимания и постижения правят видими способностите и идеите, които стоят зад тях. Традиционно работата с текстил в народното или съвременно изкуство изтъкват способностите на жените, техните таланти, ролята им да правят света по-красив и по-добро място за живот. Техните качества, опитност и мъдрост са гарант за устойчиво развитие.

ТВОРЧЕСТВО, ОБУЧЕНИЕ, ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Изкуството и художествените занаяти са инструмент за развитие и проява на творческите възможности на личността. Талантът може да бъде стимулиран чрез запознаване с техники, технологии и опитности, съотносими с творческия процес. По-важно е, че заедно със знанията и уменията се възпитават ценности, които аргументират поведение и отношение към социалната действителност. Предаването на наследени културни практики и обучението в знания и творчески умения подпомага социалната интеграция и личностната реализация на младите хора.

ИЗСЛЕДВАНЕ, ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, ВАЛОРИЗИРАНЕ

Изследването в областта на културното наследство и творческото изразяване е фактор за разбиране и показване на своеобразие и идентичност на различните групи в обществото, което е крачка към излизането им от анонимност или маргинално съществуване. Популяризирането и придаването на ценност на всяка култура създава предпоставка за преодоляване на стереотипи и пълноценен  социален диалог на местно, национално и международно равнище.

Те са насочени към хората и нашето общество и включват работа на различни нива:

  • анализ и оценка на потребностите;
  • изработване на програми и стратегии за развитие;
  • въвличане и развитие на местната общност;
  • взаимодействие със заинтересовани лица;
  • участие в разработване и прилагане на политики за грижа и др.