Цели на фондация „Стойна Кръстанова“

Да работи за утвърждаване на текстилното изкуство, като се основава на примера и творчеството на Стойна Кръстанова, което да валоризира и популяризира.

Да положи всички усилия за съхранение на нейната колекция от авторски произведения и да я направи публично достояние чрез създаване на галерия, за да могат повече хора да се вдъхновяват и работят за създаване на истински културни стойности и творческо израстване.

Да работи за утвърждаване на културното многообразие, опознаването и изграждането на отношения на разбирателство, толерантност и равноправие между общностите с опознаване и представяне на тяхната култура, памет и наследство.

Да работи за равнопоставеност и овластяване на жените във всички техни възрасти и групи, като получават възможност за творческо развитие и изява и за достойно място в обществото.

Да предлага обучение, даващо знания за материално и нематериално културно наследство и умения за неговото претворяване и стимулиране на творческия потенциал. Разработването и прилагането на образователни програми залага на дълбокото лично участие и преживяване, което е залог за екипна ефективност и социална промяна.

Да работи за преодоляване на стереотипи и осъществяване на пълноценен социален диалог чрез изследване и разбиране и валоризиране на културното наследство и съвременната (художествена) култура на общностите.

Да подпомага социалното сближаване и приобщаване на групи и общности чрез представяне и популяризиране на тяхната култура, памет и наследство, като се организират различни събития, чествания и запознаване с техните творчески постижения.